Đến năm 2025: Diện tích nhà ở bình quân toàn quốc đạt khoảng 27m2 sàn/người

15:30 24/12/2021

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 2161/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Theo đó, Chính phủ đặt mục tiêu đến năm 2025, diện tích nhà ở bình quân toàn quốc đạt khoảng 27m2 sàn/người và đến năm 2030 đạt khoảng 30m2 sàn/người.

Ban hành Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia cũng xác định mục tiêu nâng cao chất lượng nhà ở, bảo đảm đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, phấn đấu đến năm 2030, tỷ lệ nhà ở kiên cố trên toàn quốc đạt 85-90%; 90% nhà ở trên toàn quốc có hệ thống cấp điện, nước, thoát nước thải đồng bộ.

Việc phát triển nhà ở thương mại theo dự án, gắn với phát triển đô thị, chương trình phát triển nhà ở; đa dạng loại hình sản phẩm nhà ở cho thuê, cho thuê mua, để bán; tăng tỷ trọng nhà ở thương mại có diện tích trung bình và giá cả hợp lý thông qua các chính sách của Nhà nước.

Bổ sung chính sách nhằm tăng nguồn cung nhà ở xã hội kết hợp hỗ trợ khả năng thanh toán. Quan tâm giải quyết nhu cầu về chỗ ở cho công nhân gắn với khu vực sản xuất, nâng cao đời sống để công nhân an tâm lao động, góp phần bảo đảm an sinh xã hội.

Chiến lược xác định việc cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư theo dự án gắn với cải tạo, chỉnh trang đô thị; nâng cao vai trò quản lý của Nhà nước trong việc kiểm soát hoạt động đầu tư các dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư...

Trong 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp phát triển nhà ở, chiến lược xác định hoàn thiện thể chế, chính sách về nhà ở, khuyến khích phát triển nhà ở thương mại theo dự án có diện tích trung bình với giá cả phù hợp khả năng chi trả của các đối tượng theo cơ chế thị trường.

Quy hoạch, bố trí quỹ đất để phát triển các dự án đô thị, dự án nhà ở thương mại, nhà xã hội, nhà ở phục vụ tái định cư...

Nâng cao năng lực phát triển nhà ở theo dự án, tăng cường hiệu quả và tính công khai, minh bạch trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư, tăng cường giám sát, áp dụng các chế tài để bảo đảm chủ đầu tư thực hiện đúng cam kết, nghĩa vụ, nội dung được phê duyệt.

Bố trí hợp lý nguồn vốn từ ngân sách nhà nước để phát triển nhà ở cho các đối tượng chính sách, các chương trình mục tiêu về nhà ở; huy động nguồn vốn xã hội để phát triển nhà ở thông qua nhiều hình thức; tiếp tục thực hiện chính sách ưu đãi về thuế liên quan đến phát triển nhà ở xã hội...

Nghiên cứu sửa đổi pháp luật kinh doanh bất động sản; kiểm soát hoạt động của các sàn giao dịch bất động sản, hoạt động môi giới bất động sản; hoàn thiện chính sách điều tiết, bảo đảm sự ổn định, lành mạnh của thị trường bất động sản...

Đơn giản hóa thủ tục hành chính; đẩy mạnh việc phân cấp, phân quyền, thực hiện cải cách hành chính tại cấp trung ương và địa phương.

Hoàn thiện quy định về mô hình quản lý sử dụng nhà chung cư; tuyên truyền, quảng bá chính sách nhà ở xã hội và cung cấp thông tin cho người dân...

Dạ Khánh