Thông tin quy hoạch

T&T nghiên cứu đầu tư sân golf tại huyện Cam Lộ, Quảng Trị

T&T nghiên cứu đầu tư sân golf tại huyện Cam Lộ, Quảng Trị